Thuyền rồng chở lá mù u,
Người khôn ở với người ngu bực mình.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)