Thuyền qua ghềnh Bạc, thác ,
Ai đi đến đó gửi thơ về nhà.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002