Thuyền không bánh lái thuyền quày,
Em không cha mẹ ai bày em nên?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)