Thuyền em lựa bến cắm sào,
Em chờ phụ mẫu định nơi nào sẽ hay.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004