Thuyền dời bến khác,
Tơ hồng buộc nơi rồi.
Anh đừng than thở i ôi!
Em đà như cá no mồi khó câu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004