Thuyền ai lờ lững bên sông,
Có về Hà Nội, Hà Đông cùng về.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002