Thuyền ai lên xuống bến sông,
Phải duyên, phải vợ, phải chồng thì vô.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)