Thua thì thua mẹ, thua cha,
Cá sinh một lứa ai mà thua ai.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)