Thuỷ để ngư, thiên biên nhạn,
Cao khả xa hề, để khả điếu,
Chỉ xích nhân tâm bất khả phòng.

E sau lòng lại đổi lòng,
Nhiều tay tham bưởi chê bòng lắm anh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004