Thi thiên, phú bách,
Văn sách năm mươi, ngồi cười ra chữ.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970