Thiệt tình không phải ba hoa,
Hôm qua tôi thấy con gà đá trâu.
Gà đá trâu bao lâu mới thắng?
Trâu đá gà què cẳng con trâu.