Thiếu tháng tám mất hoa ngư, thiếu tháng tư mất hoa cốc


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)