Thiếp xa chàng quên ăn, quên ngủ,
Chàng xa thiếp thức đủ năm canh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)