Thiếp về lựa chuối thiếp mua,
Lựa hương thiếp thắp, lựa chùa thiếp tu.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009