Thiếp nhớ chàng tấm phên hư nuột lạt đứt,
Chàng nhớ thiếp khi đắng nước, nghẹn cơm.
Ba trăng là mấy mươi hôm,
Mai nam vắng trước, chiều nồm quạnh sau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)