Thiếp như cá ở Biển Đông,
Chờ khi nước cạn, hoá rồng lên mây.
- Phải chi anh có phép thần thông,
Ngăn mây đón gió, bắt rồng cưỡi chơi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004