Thiếp đây không phải con người lòng chim dạ cá,
Trách tấm lòng thầy mẹ bán gả đôi nơi.
Trăm năm thề thốt nặng lời,
Thiếp xin lấy con dao vàng tự vẫn giữa trời phen ni.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004