Theo nhau cho trọn lời vàng đá,
Không hay chừ kẻ Á, người Âu.
Gối loan chẳng đặng giao đầu,
Con chim bơ vơ núi Ngự, con cá thảm sầu sông Hương.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004