The La, lĩnh Bưởi, chồi Phùng,
Lụa vân Vạn Phúc, nhiều vùng Mỗ bên.
Chợ Lão một tháng sáu phiên,
Nhiễu điều, lĩnh tía, the đen thiếu gì.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002