Vũ Môn tam cấp lãng,
Cá dương vây, tôm cũng gắng đua theo.
Trải mấy phen cắp chiếu ôm lều,
Treo tính tự Tôn Sơn ngoài lá biển.
Ư kim thiếp diện tu quân diện,
Quân nhược lai thời đãi dạ lai.

Đã hay rằng thi phận học tài,
Nợ đèn sách năm năm vai xếp nặng.
Lúc tiễn biệt mấy lời tương tặng,
Chắc bà nghè, bà cống nay mai.
Bây giờ nhường lại cho ai.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962