Tham vàng phụ ngãi ai ơi,
Vàng thời đã hết ngãi tôi vẫn còn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)