Tham thì thâm,
Bụt đã bảo thầm rằng chớ có tham.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970