Thừa con chẳng gả cho anh hàng tờ,
Đến ba mươi tết vẫn phất phơ ngoài đường.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002