Thứ nhất vợ dại trong nhà,
Thứ nhì trâu chậm, thứ ba rựa cùn.
Vợ dại thì đẻ con khôn,
Trâu chậm lắm thịt, rựa cùn chịu băm.


Khảo dị:
Thứ nhất vợ dại trong nhà,
Thứ nhì nhà dột, thứ ba nợ đời.
Thứ nhất vợ dại trong nhà,
Thứ hai trâu chậm thứ ba dao cùn.
- Trâu chậm thời anh bán đi,
Dao cùn đánh lại vợ thì làm sao
.
Vợ dại thời đẻ con khôn,
Trâu chậm chắc bước dao cùn dễ băm.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004