Thứ nhất sợ kẻ anh hùng,
Thứ nhì sợ kẻ bần cùng cố thây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)