Thứ nhất là tu tại gia,
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.


Khảo dị:
Thứ nhất thì tu tại gia,
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969