Thứ nhất là tội đeo gông,
Thứ nhì đất Bưởi nằm không có màn.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002