Thứ nhất cung voi ra na,
Thứ nhì đất đỏ, thứ ba khoa tràng,
Rủ nhau lên núi đốt than.
Anh trèo Tam Điệp em mang nón giành.
Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Lấy anh thì lấy, về Thanh không về.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975