Thờ cha kính mẹ đã đành,
Theo tôi, theo lối mới thành thất gia.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975