Thế gian một vợ, một chồng,
Chẳng như vua bếp hai ông một bà.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)