Thế gian lắm chuyện khôi hài,
Hễ ăn được cá tính bài bỏ nơm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)