Thế gian chuộng của chuộng công,
Nào ai có chuộng người không bao giờ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)