Thế gian được vợ hỏng chồng,
Mấy khi lại được cả ông lẫn bà.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)