Thằng Tây nó ở bên Tây,
Bởi vua chúa Nguyễn rước thầy đem sang.
Cho nhà, cho cửa tan hoang,
Cho thiếp ngậm đắng, cho chàng nuốt cay.
Cha đời mấy đứa theo Tây!
Mồ ông, mả tổ voi giầy biết chưa?


Đây là lời nhân dân kể tội triều đình nhà Nguyễn. Vua nhà Nguyễn lúc bấy giờ là Nguyễn Gia Long (Nguyễn Ánh) đã cầu viện thực dân Pháp để diệt nhà Nguyễn Tây Sơn và gây nên cái hoạ mở đường cho quân đội thực dân Pháp xâm lược nước ta.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)