Thầy thiếp là thầy thiếp ơi!
Nay chuông, mai trống cho tôi động lòng.
Bốn con tôi để cho chồng,
Tôi theo thầy thiếp, cực lòng tôi thay.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)