Thầy mẹ em tham ruộng đầu cầu,
Tham nhà con một, tham trâu đầy chuồng.
Thầy mẹ em tham bạc tham tiền,
Tham con lợn béo, cầm duyên em già.
Để đến nay anh cưới em nửa con gà,
Dăm ba sợi bún, một và hột xôi.


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)