Thầy mạnh thầy chữa người ta,
Đến khi thầy ốm thì ma chữa thầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]