Thầy mạnh thầy chữa người ta,
Đến khi thầy ốm thì ma chữa thầy.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969