Thầy khoe thầy cứu được người,
Đến khi thầy ốm chẳng ai cứu thầy.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969