Thấy em đẹp nói đẹp cười,
Đẹp người đẹp nết lại tươi răng vàng.
Chân em đi dép quai ngang,
Mặt vuông chữ điền liền vành cá trôi.
Ta thương mình lắm mình ôi,
Cá chết về mồi khốn nạn đôi ta.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004