Thấy anh như thấy mặt trời,
Chói chang khó ngó, trao lời khó trao.


Khảo dị:
Thấy em như chói mặt trời,
Chót miếng khó chịu, trao lời khó trao.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975