Thạch Bàn năm ngoái tốt đay,
Đay trồng chống Mỹ năm nay tốt nhiều.
Năm ngoái mậu dịch trói heo,
Sợi mành đay đứt nó kêu váng đồng.
Năm nay trói giặc phi công,
Quấn mấy mươi vòng chẳng phải nối thêm!


Bài ca dao này phản ánh phong trào thi đua chống Mỹ của huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002