Thư một bức gửi người thục nữ
Bức thư tình nhắn gửi chim
Thư gửi cá còn e dạ cá
Thư gửi chim còn sợ lòng chim
Anh nói với người có lạ chi không?
Nàng như hoa quế hoa thông
Anh như hoa cúc, hoa lý sánh cùng lứa đôi
Đừng thấy vắng mặt mà nguôi tấm lòng
Miếng trầu nên đạo vợ chồng
Đem nằm mơ tưởng thấy cùng ở bên
Hỏi làng, hỏi họ hỏi tên
Hỏi thăm ông bà trường mạnh mời lên xơi trầu


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004