Thu tiết lại gương xông bóng nguyệt,
Rượu hoàng hoa đánh chén chênh choang;
Đông giục về gió thổi hơi dương,
Thơ bạch tuyết ngâm câu tửu thánh.
Ngao ngán lúc bốn mùa phong cảnh,
Gẫm sự đời được thú là hơn.
Sách có câu:
Vô sự tiểu thần tiên,
An tính phận nhiệm kỳ sở thích.
Vòng trần luỵ lâng lâng rũ sạch,
Dù mặc ai xa mã đông tây.
Tiêu dao thong thả tháng ngày,
Chẳng vơi bầu rượu thường đầy túi thơ.
Tinh tình dù mặc ai ưa!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928