Thương thay con cuốc giữa trời
Dẫu kêu ra máu có người nào hay


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)