Thương thương nhớ nhớ sầu sầu
Một ngày ba bận ra cầu đứng trông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]