Thương thì kết tóc, giao tay
Không thương én liệng, nhạn bay mặc lòng
Một mai trống lủng khó hàn
Dao cùn khó đứt, người ngoan khó tìm


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006