Thương thì củ ấu cũng tròn
Không thương thì củ bồ hòn cũng vuông


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)