Thương sao thấy mặt thương dành,
Hay là tơ nguyệt để dành cho anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975