Thương mình lắm lắm mình ơi,
Cá chết vì mồi, khốn nạn thân anh!


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004