Thương em ruột nát da vàng
Cá dưới sông ngơ ngẩn, cây trên ngàn héo hon


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004